Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 • SOS 1075

eway

Όροι Σύμβασης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κατεβάστε τους όρους PDF

Ορισμοί:

Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής τους που έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο Διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

  Αυτοκινητόδρομοι  Φορείς Διαχείρισης Διοδίων 
Α  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Β  ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑ ( ΠΥΡΓΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑ ) ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Γ  ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗ ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Δ  ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Ε  ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.

 

Στην έννοια «Αυτοκινητόδρομοι» θα συμπεριλαμβάνονται και όσοι αυτοκινητόδρομοι (και αντίστοιχα Φορείς Διαχείρισης Διοδίων) ή και νέα τμήματα αυτοκινητοδρόμων πρόκειται να ενταχθούν στο μέλλον στο δίκτυο Διαλειτουργικότητας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται στο παρόν και δη από την ημερομηνία ένταξής τους στο δίκτυο Διαλειτουργικότητας, για την οποία θα ενημερώνονται οι Συνδρομητές δια δημοσίας ανακοινώσεως.

Δικαιούμενα Οχήματα: Νοούνται τα οχήματα, που, εφόσον εμπίπτουν στις ειδικά καθορισμένες από κάθε Εκδότη κατηγορίες οχημάτων για χρήση Ηλεκτρονικής Συσκευής και φέρουν Ηλεκτρονική Συσκευή, δύνανται να κάνουν χρήση της Ευχέρειας σύμφωνα με τους ιδιαίτερους όρους χρήσης Ηλεκτρονικής Συσκευής που ισχύουν σε κάθε Αυτοκινητόδρομο.

Εκδότης Ηλεκτρονικής Συσκευής ή Εκδότης: Νοείται ο οποιοσδήποτε Φορέας Διαχείρισης Διοδίων (από τους άνω αναφερόμενους) με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο Συνδρομητής για την πληρωμή διοδίων μέσω Ηλεκτρονικής Συσκευής (ή και οποιοσδήποτε άλλος φορέας δικαιούται στο μέλλον να παρέχει νόμιμα την εν λόγω υπηρεσία συνδρομητικών διελεύσεων και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Διαλειτουργικότητας).

Ευχέρεια/Διαλειτουργικότητα: Είναι η δυνατότητα που παρέχεται στο Δικαιούμενο Όχημα του Συνδρομητή να καταβάλλει διόδια στους σταθμούς διοδίων όλων των ως άνω αναφερομένων Αυτοκινητοδρόμων μέσω Ηλεκτρονικής Συσκευής ενός Εκδότη.

Ηλεκτρονική Συσκευή: Νοείται η ειδική Ηλεκτρονική Συσκευή - Πομποδέκτης (και όποια άλλη ειδική Ηλεκτρονική Συσκευή τυχόν τεθεί σε λειτουργία στο μέλλον) που έχει παραχωρηθεί στον Συνδρομητή και τοποθετείται στα Δικαιούμενα Οχήματα, ως αυτά ορίζονται από κάθε Εκδότη, για πληρωμή διοδίων κατά τη διέλευση από οποιονδήποτε σταθμό διοδίων Αυτοκινητοδρόμου.

Ημερομηνία Έναρξης της Διαλειτουργικότητας: Είναι η ημερομηνία που οι Αυτοκινητόδρομοι θα ενημερώσουν τους Συνδρομητές δια δημοσίας ανακοινώσεως ότι εκκινεί η εφαρμογή της Διαλειτουργικότητας στους Αυτοκινητοδρόμους. Η Ημερομηνία Έναρξης της Διαλειτουργικότητας θα είναι διαφορετική για τους Αυτοκινητοδρόμους υπό Ένταξη και οι Συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία ένταξής τους ως ανωτέρω, δηλ. δια δημοσίας ανακοινώσεως.

Συνδρομητής: Νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσοτέρους Εκδότες για την πληρωμή διοδίων μέσω Ηλεκτρονικής Συσκευής.

Οιαδήποτε αναφορά στον ενικό αριθμό των ανωτέρω όρων όπως Δικαιούμενο Όχημα, Εκδότης, Ηλεκτρονική Συσκευή, Συνδρομητής ισχύει και στον πληθυντικό αριθμό.


 

Σε όλα τα Δικαιούμενα Οχήματα Συνδρομητών παρέχεται από την Ημερομηνία Έναρξης της Διαλειτουργικότητας η δυνατότητα, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος ή άλλης ενέργειας, να κάνουν χρήση της Ευχέρειας/Διαλειτουργικότητας, ώστε να διέρχονται από τις ηλεκτρονικές λωρίδες ή και από λωρίδες με εισπράκτορα των σταθμών διοδίων των Αυτοκινητοδρόμων με τη χρήση Ηλεκτρονικής Συσκευής ενός (οποιουδήποτε) Εκδότη και με χρέωση της τιμής του διοδίου τέλους (ως εκάστοτε ισχύει) στον αντίστοιχο συνδρομητικό λογαριασμό των Συνδρομητών, υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης, οδηγίες και περιορισμούς:

 1. Η Ευχέρεια παρέχεται σε όλα τα Δικαιούμενα Οχήματα των Συνδρομητών τα οποία, σύμφωνα με την κατηγορία τους, φέρουν Ηλεκτρονική Συσκευή ενός Εκδότη με τους όρους και περιορισμούς διέλευσης που ισχύουν σε κάθε Αυτοκινητόδρομο και για τους οποίους ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται πριν τη χρήση της Ευχέρειας. Οι κατηγορίες οχημάτων για τις οποίες ο Συνδρομητής δύναται να κάνει χρήση της Ευχέρειας ορίζονται ειδικότερα στους όρους της Αίτησης-Σύμβασης που έχει συνάψει ο Συνδρομητής με τον Εκδότη. Από την Ευχέρεια εξαιρούνται τα δίκυκλα οχήματα, ενώ για τυχόν άλλους περιορισμούς ή/και εξαιρέσεις στον τρόπο χρήσης της Ευχέρειας σχετικά με άλλες κατηγορίες Δικαιούμενων Οχημάτων σε άλλους από αυτόν του Εκδότη της Ηλεκτρονικής Συσκευής Αυτοκινητοδρόμους, ο Συνδρομητής θα απευθύνεται προς ενημέρωσή του στον Εκδότη ή/και στον Φορέα Διαχείρισης Διοδίων.

   

 2. Υπογραμμίζονται τα εξής: (α) οι διελεύσεις από τις λωρίδες των σταθμών διοδίων των Αυτοκινητοδρόμων χρεώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου διοδίων από τους οποίους διέρχεται το Δικαιούμενο Όχημα του Συνδρομητή και κάνει χρήση της Ευχέρειας. Οι εκάστοτε ισχύουσες τιμές διοδίων είναι αναρτημένες στους σταθμούς διοδίων των Αυτοκινητοδρόμων, είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα τους και οι αναπροσαρμογές τους γνωστοποιούνται στους Συνδρομητές δια δημοσίας ανακοινώσεως του εκάστοτε Αυτοκινητοδρόμου. Για το λόγο αυτό, ευλόγως θεωρείται και λογίζεται ότι ο Συνδρομητής, πριν κάνει χρήση της Ευχέρειας, γνωρίζει (και οφείλει να γνωρίζει) τις ισχύουσες τιμές διοδίων ανάλογα με την κατηγορία του οχήματός του, (β) η κατηγοριοποίηση και αντίστοιχη χρέωση των οχημάτων κατά τη διέλευσή τους από ηλεκτρονική λωρίδα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων κάθε Αυτοκινητοδρόμου, με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά του οχήματος (ύψος/διαστάσεις, αριθμό αξόνων κλπ.) και σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς (κατηγοριοποίηση, περιορισμούς χρήσης λωρίδας, κλπ) που εκάστοτε ισχύουν σε κάθε Αυτοκινητόδρομο. Για το λόγο αυτό και προς όφελος του Δικαιούμενου Οχήματος του Συνδρομητή που φέρει στην οροφή του επιπλέον φορτίο (βαλίτσες, ποδήλατα κλπ.) με αποτέλεσμα να αλλάζει τυχόν η αρχική κατηγοριοποίηση του οχήματός του, συνιστάται να μη γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής λωρίδας, αλλά να πραγματοποιείται η συναλλαγή σε λωρίδα με εισπράκτορα, ώστε να γίνεται η ορθή κατηγοριοποίηση και χρέωση της διέλευσης, διαφορετικά ο Εκδότης και ο εκάστοτε Φορέας Διαχείρισης Διοδίων δεν θα φέρουν καμία ευθύνη έναντι του Συνδρομητή.

   

 3. Ο Συνδρομητής οφείλει πριν τη μετακίνηση του Δικαιούμενου Οχήματος να έχει γνώση της επάρκειας του υπολοίπου του Συνδρομητικού του λογαριασμού προτού κάνει χρήση της Ευχέρειας και σε άλλους Αυτοκινητοδρόμους.

   

 4. Διευκρινίζεται ότι (α) η ενεργοποίηση και/ή ανανέωση του Συνδρομητικού Λογαριασμού πραγματοποιείται μόνο στο δίκτυο (σημεία πώλησης/διάθεσης, λωρίδες διοδίων κλπ.) του συγκεκριμένου Εκδότη και όχι στο δίκτυο (σημεία πώλησης/διάθεσης, λωρίδες διοδίων κλπ.) άλλου Εκδότη ή Αυτοκινητοδρόμου. Ειδικότερα, σε περίπτωση ανανέωσης του Συνδρομητικού Λογαριασμού σε λωρίδα με εισπράκτορα ή σημείο εξυπηρέτησης πελατών ενός Εκδότη, απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ώρας πριν γίνει χρήση της Ευχέρειας με το νέο πιστωτικό ποσό. Για την ανανέωση δε του Συνδρομητικού Λογαριασμού μέσω συνεργαζόμενων δικτύων (Τράπεζες, εταιρείες κλπ), απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) εργάσιμης ημέρας προκειμένου να γίνει χρήση της Ευχέρειας με το νέο πιστωτικό ποσό και (β) ο κάθε Εκδότης δύναται να εκδίδει έναν ενιαίο λογαριασμό διελεύσεων, στον οποίο διακριτά θα απεικονίζονται οι ηλεκτρονικές διελεύσεις των Δικαιούμενων Οχημάτων των Συνδρομητών από τους Σταθμούς Διοδίων κάθε Αυτοκινητοδρόμου στον οποίο έγινε χρήση της Ευχέρειας και τον οποίο αποστέλλει στους Συνδρομητές του με βάση τα όσα προβλέπει η Αίτηση-Σύμβαση που έχει συνάψει με τον Συνδρομητή ή οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συνδρομητή προς τον Εκδότη.

   

 5. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της Ευχέρειας λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, αναβάθμισης ή/και τεχνικής βλάβης ή δυσλειτουργίας, το Δικαιούμενο Όχημα του Συνδρομητή οφείλει να καταβάλει το αναλογούν στο όχημα τέλος διοδίων (βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου του Αυτοκινητοδρόμου στον οποίο γίνεται χρήση της Ευχέρειας) χρησιμοποιώντας άλλη διαθέσιμη λωρίδα (ηλεκτρονική ή λωρίδα με εισπράκτορα), είτε με μετρητά, είτε κάνοντας χρήση της Ηλεκτρονικής Συσκευής, εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα.

   

 6. Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις που ορίζονται από τα συνδρομητικά προγράμματα και την εμπορική πολιτική του κάθε Εκδότη για τους Συνδρομητές του ισχύουν μόνο στον Αυτοκινητόδρομο του οποίου Φορέας Διαχείρισης Διοδίων είναι ο συγκεκριμένος Εκδότης και δεν ισχύουν, δεν επεκτείνονται και ούτε έχουν εφαρμογή στους άλλους Αυτοκινητοδρόμους.

   

 7. Οι διελεύσεις από τους σταθμούς διοδίων των Αυτοκινητοδρόμων καταγράφονται με ηλεκτρονικά μέσα για λόγους ασφαλείας και για το σκοπό της τιμολόγησής τους και της απόδειξης πραγματοποίησης αυτών σε περίπτωση αμφισβήτησης.

   

 8. Οι Φορείς Διαχείρισης Διοδίων (ή/και οι εταιρίες λειτουργίας που έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει συμβάσεως να ενεργούν ως άμεσοι εντολοδόχοι τους για την είσπραξη διοδίων) και οι Εκδότες διατηρούν την ευχέρεια διαβίβασης μεταξύ τους δεδομένων των Συνδρομητών για τους σκοπούς της διερεύνησης συμβάντων και/ή επίλυσης προβλημάτων ή παραπόνων των Συνδρομητών από τις ηλεκτρονικές διελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Ευχέρειας και μόνο μεταξύ του Εκδότη και του συγκεκριμένου Φορέα Διαχείρισης, τους οποίους η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά. Ο Συνδρομητής διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/19

   

 9. Σε περίπτωση που Δικαιούμενο Όχημα φέρει άνω της μίας Ηλεκτρονικής Συσκευής από έναν ή περισσότερους Εκδότες, το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων του Αυτοκινητοδρόμου αναγνωρίζει (με τυχαίο τρόπο) οποιαδήποτε εξ αυτών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ο οδηγός του Δικαιουμένου Οχήματος να έχει κατά τη διέλευσή του επιλέξει την Ηλεκτρονική Συσκευή του Εκδότη που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να χρεωθεί ο συνδρομητικός λογαριασμός επιλογής του Συνδρομητή και να επωφεληθεί ενδεχομένως από την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική τυχόν προνομιακών τιμών του Συνδρομητικού Προγράμματος στο οποίο ανήκει, διαφορετικά, σε περίπτωση ανάγνωσης από το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων και αντίστοιχα χρέωσης άλλης Ηλεκτρονικής Συσκευής από αυτή της επιθυμίας του Συνδρομητή, ο Εκδότης και ο εκάστοτε Φορέας Διαχείρισης Διοδίων δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

   

 10. Οι όροι εφαρμογής της Διαλειτουργικότητας, καθώς και η μελλοντική προσχώρηση άλλων Αυτοκινητοδρόμων στο σύστημα Διαλειτουργικότητας θα αναγράφονται και θα είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες όλων των συμμετεχόντων στο σύστημα Διαλειτουργικότητας Αυτοκινητοδρόμων ή θα γνωστοποιούνται στους Συνδρομητές με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο σχετικά με τις επικείμενες τροποποιήσεις. Οι ισχύουσες σε κάθε Αυτοκινητόδρομο και ανά σταθμό διοδίων τιμές διοδίων τελών, εκπτώσεις, κατηγορίες οχημάτων, τυχόν λοιποί άλλοι όροι και περιορισμοί, σταθμοί διοδίων κλπ. που αφορούν τον κάθε Αυτοκινητόδρομο θα αναγράφονται και θα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Διοδίων του συγκεκριμένου Αυτοκινητόδρομου.

   

 11. Για θέματα που άπτονται της χρήσης της Ηλεκτρονικής Συσκευής ο Συνδρομητής θα απευθύνεται στον Εκδότη της Ηλεκτρονικής Συσκευής.

   

 12. Οι Αυτοκινητόδρομοι / Εκδότες δύνανται να αναπροσαρμόσουν τις εγγυήσεις πίστωσης των Συνδρομητών Μεταπληρωμής, όπου και όπως προβλέπεται τέτοια δυνατότητα μεταπληρωμής, λόγω χρήσης της Ευχέρειας.

   

 13. Οι Αυτοκινητόδρομοι επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να τροποποιούν τους παρόντες όρους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση οι Αυτοκινητόδρομοι θα ενημερώνουν τους Συνδρομητές δια του τύπου και της ιστοσελίδας τους ή με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο σχετικά με τις επικείμενες τροποποιήσεις.

   

 14. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η παροχή της Ευχέρειας στηρίζεται στην τεχνολογική και τηλεπικοινωνιακή υποδομή των Εκδοτών, των Φορέων Διαχείρισης Διοδίων ή και τρίτων (όπως τηλεπικοινωνιακών εταιρειών κλπ.). Ως εκ τούτου, ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι οι Εκδότες / Φορείς Διαχείρισης Διοδίων δεν ευθύνονται έναντι του Συνδρομητή για αθέτηση των όρων της παρούσας και για αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους ή και προσωρινής αναστολής παροχής της Ευχέρειας που οφείλονται σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε τυχηρού γεγονότος, τεχνικού προβλήματος, εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της τεχνολογικής τους υποδομής ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

   

 15. Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν Προσάρτημα της Αίτησης-Σύμβασης την οποία έχει συνάψει ο Συνδρομητής με κάθε έναν εκ των Εκδοτών. Οι γενικοί αυτοί όροι γνωστοποιούνται από τον Εκδότη στους Συνδρομητές του με βάση τα όσα προβλέπει η εκάστοτε συναφθείσα Αίτηση-Σύμβαση.

   

 16. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η εγγραφή και/ή διατήρηση συνδρομητικού λογαριασμού ηλεκτρονικών διελεύσεων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της Ευχέρειας από το Συνδρομητή για όλους τους συμμετέχοντες Αυτοκινητοδρόμους, χωρίς εξαίρεση, στο σύστημα Διαλειτουργικότητας. Εάν ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους της Διαλειτουργικότητας, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση αυτής σε συνεργαζόμενο Αυτοκινητόδρομο, πέραν του οδικού άξονα που ανήκει στον Εκδότη της ηλεκτρονικής συσκευής την οποία κατέχει. Από μόνη δε τη χρήση της Ευχέρειας από το Συνδρομητή τεκμαίρεται η εκ μέρους του αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, καθώς και των ιδιαίτερων όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της χρήσης της Διαλειτουργικότητας σε κάθε Αυτοκινητόδρομο κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο 10 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την Αίτηση-Σύμβαση που έχει συνάψει με τον Εκδότη κατά τα ειδικώς οριζόμενα στους Γενικούς Όρους της Αίτησης-Σύμβασής του.

   

 17. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, ο Συνδρομητής μπορεί να απευθύνεται στον Εκδότη ή/και στους Φορείς Διαχείρισης Διοδίων.

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.