Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που διακινούνται στο παρόν διαδικτυακό τόπο διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Τα στοιχεία δε που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προστατεύονται νομικά από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού και απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσιευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 • SOS 1075

Η εταιρία

Πολιτικές της Εταιρίας

Το Γενικό Πλαίσιο

Η εταιρία μας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ταυτόχρονα με την έναρξη των Εργασιών της ανέπτυξε και εγκατέστησε Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

 • τη Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών της,
 • τη Διαχείριση των Κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία,
 • τη Διαχείριση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που προκύπτουν από τις Δραστηριότητές της,
 • τη Διαχείριση των Κινδύνων για την Ασφάλεια των Πληροφοριών και των Προσωπικών Δεδομένων που διαχειρίζεται,
 • τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολείται σε αυτήν,
 • τη Διαχείριση της Ασφάλειας του Αυτοκινητοδρόμου,
 • τη Ενεργειακή Διαχείριση.

Κύριο μέλημά της είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης των εσωτερικών διεργασιών της και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Για τον σκοπό αυτό θέτει στόχους και παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των οραμάτων της.

Τελικός στόχος είναι η ικανοποίηση του πελάτη όχι μέσα στα στενά πλαίσια της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει το περιβάλλον, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Το Πλάνο

Η συλλογική προσπάθεια που έχει καταβληθεί και εξακολουθεί να καταβάλλεται από το Προσωπικό της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. για την εγκατάσταση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιβεβαιώνεται και επικυρώνεται από την Πιστοποίησή του, η οποία διενεργείται από εξωτερικό ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Η πολυπλοκότητα και η μεγάλη έκταση των Δραστηριοτήτων της Εταιρίας οδήγησε στην απόφαση της Αρχικής Πιστοποίησης τμήματος της Εταιρίας, η οποία επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2009.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης τριετίας πιστοποιημένης εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, τα Πιστοποιητικά ανανεώθηκαν καλύπτοντας πλέον όλες τις λειτουργίες της Εταιρίας και αφορούν:

 • Τη Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο OHSAS 18001:2007
 • Τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος κατά το Πρότυπο ISO 14001:2015
 • Την Κοινωνική Υπευθυνότητα κατά το Πρότυπο SA8000:2014
 • Τη Διαχείριση της Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015

Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών της για την ικανοποίηση των στόχων της οδήγησε στην επέκταση των Πιστοποιήσεων, εντάσσοντας στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τα παρακάτω δύο Πιστοποιητικά:

 • Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας, η οποία καλύπτει τη διαχείριση του στόλου καθώς και τη διαχείριση της Ασφάλειας του Αυτοκινητοδρόμου, ISO 39001:2012
 • Διαχείριση Ενέργειας, ISO 50001:2011

Η Δέσμευση

Η Διοίκηση της εταιρίας αναγνωρίζει τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας καθώς και των Προτύπων βάσει των οποίων Πιστοποιεί τις Λειτουργίες της και φροντίζει για την ικανοποίησή τους καθώς και για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εφαρμογής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Διαχείριση του Προσωπικού μέσα από τις Διαδικασίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες εστιάζονται:

 • Στην ανάπτυξη καναλιών Επικοινωνίας μεταξύ όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας
 • Στην ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την Υπερεργασία, τις Διακρίσεις, τις Παρενοχλήσεις καθώς και οποιασδήποτε παρέμβασης προς τον Εργαζόμενο, η οποία προσβάλει κατά οποιονδήποτε αντικειμενικό τρόπο την προσωπικότητά του
 • Στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και κοινής υψηλής στοχοθέτησης μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης
 • Στην ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής ευθύνης και συνεισφοράς μέσα από ομαδικές δράσεις περιβαλλοντικού και κοινωνικού προσανατολισμού

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός Υγιούς και Ασφαλούς Εργασιακού Περιβάλλοντος, όπου παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους Εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, αρτιμέλειας, θρησκείας κλπ, προασπίζονται τα δικαιώματα των Εργαζομένων, τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσφέρονται κοινωνικά αγαθά στο εξωτερικό περιβάλλον.

 

Για την Εταιρία

Δημήτριος Γκατσώνης

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής

Μοσχοχώρι, Λάρισας, 20.12.2017

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. αναγνωρίζει τους λόγους, οι οποίοι οδηγούν στην εμφάνιση της Παιδικής Εργασίας στο Κοινωνικό Περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Στις αιτίες, στις οποίες αποδίδεται το φαινόμενο αυτό συγκαταλέγονται η φτώχεια ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης, οι άνισες εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή καθώς και η προκατάληψη απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες και τσιγγάνοι), οι οποίες λόγω των προσφάτων πολιτικών ανακατατάξεων έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα.

Η Παιδική Εργασία αποτελεί φαινόμενο Κοινωνικής Παθογένειας. Τα παιδιά που εργάζονται στερούνται των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως είναι η Εκπαίδευση καθότι η Μαθητική Διαρροή συνδέεται άμεσα με την Παιδική Εργασία. Αποτέλεσμα είναι η βίαιη έκθεσή τους στον κόσμο των ενηλίκων, η πρόωρη απώλεια της παιδικότητάς τους και η ατελής τους ωρίμανση, ενώ το κοινωνικό και επαγγελματικό τους μέλλον διαγράφεται αβέβαιο ως και αδιέξοδο.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και των δυνατοτήτων της συμπεριλαμβάνει και δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην βοήθεια των «νεαρών βιοπαλαιστών» της ζωής. Κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση μελετάται εξαντλητικά με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών καθώς μονομερή μέτρα και πολιτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα και να επιδεινώσουν την κατάσταση τους.

Συγκεκριμένα:

 • Αντιτίθεται σε οποιανδήποτε μορφή εκμετάλλευσης των παιδιών και δεν παρέχει σε καμία περίπτωση και με καμιά μορφή Παιδική Εργασία.
 • Ζητάει από τους συνεργάτες της, Προμηθευτές και Υπεργολάβους να ακολουθήσουν την ίδια Πολιτική και απαιτεί να ενημερώνεται για οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση.
 • Η κάθε περίπτωση εντοπισμού Παιδικής Εργασίας στην αλυσίδα των συνεργατών της αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή και αποφασίζονται κατά περίπτωση συγκεκριμένες δράσεις.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανώσεις που ασχολούνται με την Παιδική Εκμετάλλευση προσπαθώντας να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παιδικής εργασίας. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν την παρότρυνση για γενίκευση της καθολικής βασικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε πτυχή οικονομικής ενίσχυσης σε Τοπικό Επίπεδο.

 

Για την Εταιρεία

 

Δημήτριος Γκατσώνης

Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής

Μοσχοχώρι Λάρισας, 20.12.2017

ΕΣΠΑ

espa logo new 2017

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.